Operaty w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów


Zgodnie z aktualizacją z dnia 5 września 2018 ustawy o odpadach aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentu operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej, który jest sporządzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodniony w drodze postanowienia przez odpowiednio terytorialnie Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 


Zajmujemy się przygotowaniem operatu pożarowego sporządzanego w   trybie  art.   42   ust.   4b  punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992  ze zm.). Usługi wykonujemy województwa łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego


Szczegółowe informacje zawiera art 42.4b tj.:

"4b.  Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a)rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b)osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2)postanowienie, o którym mowa w ust. 4c.

4c.  Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:

1)wyraża zgodę na ich zastosowanie albo

2)wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo

3)nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

4e.  Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej."