Oferta

Proponujemy pełną obsługę w zakresie zadań służby BHP prowadzoną zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 § 2 oraz przepisem wykonawczym, którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.). Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

My przejmujemy część Waszych obowiązków, a Wy macie czas na rozwój swojej Firmy!!!

W ramach umowy zapewniamy:

  • prowadzenie szkoleń BHP i PPOŻ. w pełnym zakresie (szkolenia
    wstępne i okresowe dla wszystkich grup),

  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz przepisów PPOŻ,

  • pełną obsługę postępowań powypadkowych,

  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

  • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów),

  • oceny ergonomii stanowisk pracy

  • opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne,

  • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż. oraz znaków ewakuacyjnych,

  • odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację tych wystąpień,

  • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych)

  • zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm,

  • ponadto opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków, podstawa prawna (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 6.1.)

W ramach umowy zlecenia wypełniamy w/w zadania. Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu  takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności i umiejscowienie przedsiębiorstwa. Ceny ustalane indywidualnie, wystawiamy Faktury Vat.